DigitalIn_HelloWorld_Mbed

Forks of DigitalIn_HelloWorld_Mbed

A fork is a repository which is based on a copy of this repository.

this is simple digital in for ublox c027 C027, ublox
auto clicker for coockieclicker Mouse, USB
a cada pulsació de l'entrada digital es commutarà l'estat del LED1. El procés es realitzarà primerament per enquesta, sense fer servir interrupcions ni threads. (Opcionalment, es podrà implementar per interrupcions)
my program