Konstrukcijski zadatak V0

Dependencies:   mbed TextLCD

Homepage

Ovaj termometar baziran je na mbed mikroupravljaču LPC1768 koji na 16x2 LCD-u prikazuje temperaturu koju mjeri na svom analognom ulazu preračunavajući izmjerenu vrijednost napona u temperaturu. Zamišljeno je da se kao senzor koristi LM35P koji ima mogućnost svoj temperaturni raspon (-50 do 150 stupnjeva C) prikazati kao napon reda veličine 0V do Vcc (napona napajanja senzora). Za demonstraciju korišten je potenciometar kako bi se simulirala promjena temperature i prikazala funkcionalnost sklopa. Osim trenutne izmjerene temperature, na ekranu se prikazuju najmanja izmjerena i najveća izmjerena temperatura. Tipkalo služi za resetiranje tih vrijednosti čime se one postavljaju na vrijednost trenutno očitane temperature u trenutku pritiska na tipkalo.

Shema spajanja /https:/os.mbed.com/media/uploads/thabazin/termometar_bb.jpg


All wikipages