MPU9250

Dependents:   FreeIMU

Fork of MPU6050 by Yifei Teng