TVZ Mechatronics Team


Zagreb University of Applied Sciences, Professional Study in Mechatronics

Analogni ulazi i izlazi

Sve vježbe iz ove teme mogu se izvesti pomoću mbed application board-a ili pomoću prototipne pločice (breadboard) i ostalih vanjskih komponenti. mbed application board ima 3 ulaza pripremljena za upotrebu s AnalogIn klasom. Dva potenciometra (Pot1 i Pot2) su redom spojena na pinove p19 i p20, dok je 3.5 mm audio jack (audio konektor) spojen na pin p17.

Budući da mbed NXP LPC1768 ima samo jedan analogni izlaz na pinu p18 za upotrebu s AnalogOut klasom, mbed application board koristi taj izlaz preko još jednog 3.5 mm audio jack-a.

U sljedećim vježbama koristit ćete potenciometre kao analogne ulaze, generirat ćete valne oblike pomoću analognog izlaza te vršiti komunikaciju između dva mbed-a.

Korištenje potenciometara

Napišite program koji čita stanja potenciometara Pot1 i Pot2, računa srednju vrijednost očitanja x i ovisno o pročitanoj vrijednosti uključuje ili isključuje 4 ugrađene LED diode, prema sljedećoj tablici:

Prosječno očitanje xLED1LED2LED3LED4
x <= 0,20000
0,2 < x <= 0,41000
0,4 < x <= 0,61100
0,6 < x <= 0,81110
0,8 < x <= 11111

Napišite vlastito rješenje, testirajte ga i nakon toga usporedite sa sljedećim rješenjem:

Import programMAB_Potenciometers

Using potenciometers as analog inputs.

Generiranje pilastog valnog oblika

Napišite program koji generira jednostavni pilasti valni oblik signala.

Jedno od mogućih rješenja dano je u sljedećem programu:

Import programMAB_Waveforms_A

A simple sawtooth waveform generator using analog output.

Valni oblik generiranog signala snimljen osciloskopom (oscilogram) da je na sljedećoj slici:

/media/uploads/dfraj/step11.jpg

Zaglađivanje stepeničastog valnog oblika

Modificirajte gornji program tako da se generira glatki pilasti valni oblik signala, istog perioda (10 ms). Neka glatkoća signala bude određena potenciometrom Pot1, tako da pročitana vrijednost 0 znači jednaka glatkoća kao na gornjem oscilogramu, a za vrijednost 1 neka se generira fini glatki valni oblik pilastog signala.

Moguće rješenje dano je sljedećim programom:

Import programMAB_Waveforms_B

A sawtooth waveform generator using analog output, with smoothness setting over potentiometer.

Oscilogram snimljen za slučaj pročitane vrijednosti stanja potenciometra Pot1 jednake 1 (maksimalni broj točaka) dan je na sljedećoj slici:

/media/uploads/dfraj/step12.jpg

Generiranje sinusnog valnog oblika

Napišite novi program koji će generirati sinusni valni oblik srednje vrijednosti 1.65 V, čija se vršna vrijednost amplitude može namještati potenciometrom Pot1 u rasponu od 0 do 3,3 V, a frekvencija se može namještati pomoću potenciometra Pot2 u rasponu od 10 do 20 Hz.

Rješenje je dano sljedećim programom:

Import programMAB_Waveforms_C

A simple sinewave generator with adjustable amplitude and frequency over potentiometers.

Uzorak oscilograma dan je na sljedećoj slici:

/media/uploads/dfraj/step13.jpg

Čestitke!

Završili ste sve vježbe iz teme Analogni ulazi i izlazi.

Povratak na naslovnu stranicu TVZ Mechatronics Team-a.

Dodatni zadaci za vježbu

  1. Napišite program koji će paliti LED-icu LED2 ako je na analognom ulazu mikroupravljača očitan signal naponske razine 1 V, a ako je očitan signal naponske razine 0 V onda neka bude upaljena LED-ica LED1.

  2. Na digitalni ulaz mikroupravljača spojite sklopku (SPDT) ili tipkalo (SPST) te napišite program koji će na analognom izlazu mikroupravljača generirati signal naponske razine 1,5 V, ako je na digitalnom ulazu očitan signal visoke razine (3,3 V ), tj. logička "1" .

Povratak na naslovnu stranicu TVZ Mechatronics Team-a.


All wikipages