Pokretanje DC motora pomoću LPC1768 mikrokoupravljača i L293D drivera koji u sebi sadrži 2 H-mosta i predviđen je da može pokretati 2 DC motora istovremeno.

Dependencies:   mbed

Auto generated API documentation and code listings for OrelLeon_DCMotor

Code

main.cpp [code]
MotorDC.cpp [code]
MotorDC.h [code]