Pokretanje DC motora pomoću LPC1768 mikrokoupravljača i L293D drivera koji u sebi sadrži 2 H-mosta i predviđen je da može pokretati 2 DC motora istovremeno.

Dependencies:   mbed

Open pull requests

No pull requests found.