TVZ Mechatronics Team


Zagreb University of Applied Sciences, Professional Study in Mechatronics

You are viewing an older revision! See the latest version

Izrada HMI ja Human Machine Interface

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/picture1.png

Sučelje čovjek-stroj (engl. Human-Machine Interface, HMI) je rješenje koje povezuje sklopovlje i programsku podršku radi međusobne komunikacije. Nextion zaslon je HMI koji omogućuje povezivanje s mikroupravljačem ili nekim drugim elektroničkim sklopom koji za komunikaciju koristi UART (engl. Universal asynchronous receiver-transmitter) sučelje.

Na laboratorijskim vježbama koristi se osnovni (engl. Basic) model NX3224T024_011 Nextion zaslona (Slike 2 i 3) čije su glavne značajke vidljive u tablici niže. Osim Basic modela postoje još Intelligent i Enhanced modeli koji dolaze s dodatnim sklopovskim i programskim mogućnostima.

Potrošnja u normalnom načinu rada90mA@5V, jačina svjetline ekrana 100%
Potrošnja u štednom načinu rada15mA
Veličina dijagonale zaslona2.4“
Rezolucija240x320 piksela
Vrsta dodirnog zaslonaRezistivni
Brzina prijenosa podataka2400 – 115200 bps

Za izradu korisničkog sučelja koristi se program Nextion Editor. Projekti izrađeni u njemu poprimaju ".HMI" ekstenziju i njih je moguće naknadno uređivati. Generirana datoteka koju je potrebno prebaciti u memoriju Nextion zaslona ima ekstenziju ".tft" i nju nije moguće naknadno uređivati. Ona se na Nextion zaslon prenosi pomoću prilagodnog RS232 međusklopa ili microSD memorijske kartice. RS232 prilagodni međusklop olakšava prijenos ".tft" datoteke na Nextion zaslon ali ujedno i pruža mogućnost otklanjanja pogrešaka (engl. debugging). Primjer takvog RS232 prilagodnog međusklopa prikazan je na slici 4.

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/4a.png

Preuzmite i instalirajte Nextion Editor s ove poveznice. U nastavku je prikazan postupak izrade novog projekta i generiranja fontova. Budući da ćete u ovoj vježbi koristiti gotov predložak, kojeg ćete preuzeti sa stranice kolegija na LMS-u, ne trebate kreirati novi projekt niti fontove, ali pročitajte upute kako bi se upoznali sa korisničkim sučeljem aplikacije.

Nextion Editor - izrada novog projekta

Pokretanjem Nextion Editor-a na osobnom računalu pojavljuje se glavni prozor njegovog korisničkog sučelja (Slika 5). Za kreiranje novog projekta potrebno je u padajućem izborniku File kliknuti na New.

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/5.png

Nakon potvrde unosa imena projekta pojavljuje se prozor (slika 6) u kojem je potrebno odabrati točnu verziju korištenog Nextion zaslona (Basic - NX3224T024_011). Također je potrebno i odabrati željenu orijentaciju zaslona u podizborniku Display (Slika 7).

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/6.png https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/7.png

Potvrdom prethodnih odabira ponovno se pojavljuje glavni prozor novostvorenog projekta (Slika 8). Moguće je uočiti sljedeća polja korisničkog sučelja:

 1. Toolbox – dostupni grafički elementi za uređivanje korisničkog sučelja
 2. Picture/Fonts – slike i fontovi koje je korisnik dodao u projekt
 3. Display – izgled trenutno odabrane stranice (engl. Page)
 4. Output – konzola koja služi za prikaz statusa memorije i informacija o greškama nastalih prilikom prevođenja programskog koda
 5. Event – prostor za pisanje programskog koda i definiranje radnji ovisno o događajima
 6. Page – popis svih stranica od kojih se sastoji Nextion korisničko sučelje
 7. Attribute – svojstva odabranog elementa korisničkog sučelja

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/8.png

Nextion Editor - generiranje fontova

Za prikaz bilo kakvog oblika teksta na zaslonu potrebno je odabrati font. Stoga je nakon otvaranja novog projekta potrebno dodati barem jedan font. To je moguće napraviti klikom na padajući izbornik Tools i otvaranjem aplikacije Font Generator. Time se otvara novi prozor (Slika 9) gdje je potrebno odabrati željeni font i njegovu veličinu. Također je moguće i podebljati font (engl. Bold) i zagladiti mu rubove (engl. Anti-aliasing). Upisivanjem imena fonta (engl. Font Name) koje će biti prikazano u Nextion Editoru i klikom na generiranje fonta (engl. Generate Font) pojavljuje se prozor u kojem je potrebno upisati ime i navesti lokaciju spremanja datoteke na disk.

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/9.png

Nakon spremanja pojavljuje se prozor gdje je potrebno potvrditi dodavanje kreiranog fonta u Nextion Editor. Font tada poprima ID odnosno redni broj i postaje vidljiv u polju Fonts (Slika 10).

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/10_xX3ZpqI.png

1. zadatak

Omogućiti paljenje i gašenje crvene i zelene svjetleće diode s mbed platformom LPC1768. Crvenom svjetlećom diodom je potrebno upravljati pomoću tipkala dok je zelenom potrebno upravljati pomoću tipke koja zadržava stanje. Na tipkalo postaviti tekst „CRVENA“ a na tipku koja zadržava stanje tekst „ZELENA“, kako bi korisniku bilo jasnije čemu služe ta dva grafička elementa. Podesiti njihove dimenzije na 240x60 piksela.

Rješenje:

Preuzeti predložak Nextion HMI projekta sa stranice kolegija na LMS-u te ga pokrenuti na računalu. Iz dostupnih elemenata grafičkog sučelja (polje Toolbox – Slika 8) potrebno je odabrati Button i Dual-state button. Nakon što se tipkalo pojavilo na početnoj stranici, potrebno je promijeniti njegove dimenzije, umetnuti proizvoljni tekst te njegov font (ID 1). Navedeni parametri se nalaze u polju Attribute (Slika 11). U predlošku Nextion HMI projekta sa stranice kolegija su već uključena 3 fonta veličina 16, 32 i 64 piksela.

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/11.png

Analogno tome potrebno je promijeniti parametre tipke koja zadržava stanje (engl. Dual-state button). Na slici 12 je prikazan izgled traženog korisničkog sučelja za ovaj zadatak.

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/12a.png

U polju Event (Slika 8, polje 5) potrebno je definirati radnje koje se izvršavaju djelovanjem na grafičke elemente. Za Touch Press Event odnosno pritisak tipkala je stoga potrebno upisati sljedeće:

print "C" // pošalji znak C
printh FF FF FF //pošalji tri hex vrijednost FF FF FF kojima se označava kraj poruke

Radnje koje je potrebno izvršiti pritiskom tipke koja zadržava stanje:

if(bt0.val==0){// ako je vrijednost objekta bt0 jednak nuli
 print "Z0" // pošalji string "Z0"
}else if(bt0.val==1){ // ako je vrijednost objekta bt0 jednak jedinici
 print "Z1" // pošalji string "Z1"
}
printh FF FF FF //pošalji tri hex vrijednost FF FF FF kojima se označava kraj poruke

Pritiskom na tipku Debug u alatnoj traci vrši se prevođenje programskog koda te pokretanje simulatora u slučaju da postoje greške prilikom prevođenja. U konzoli je moguće vidjeti rezultat prevođenja (Slika 13).

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/13.png

U polju Simulator Return (Slika 14) Debug prozora moguće je u različitim formatima (HEX i string) vidjeti podatke koje šalje Nextion zaslon.

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/14a.png

Pritiskom na tipkalo pojavljuju se HEX vrijednosti 43 i triput FF. Vrijednost 43 prema ASCII tablici odgovara znaku "C".

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/15a.png

Potrebno je spojiti shemu prema slici 15 (gore). Zatvaranjem simulatora i pritiskom na tipku Upload u alatnoj traci otvara se prozor za flash-anje Nextion zaslona. Pritiskom na tipku Go započinje flash-anje što je vidljivo na računalu i na samom Nextion zaslonu (Slike 16 i 17).

U nastavku je prikazan programski kod za 1. zadatak:

Import program

00001 #include "mbed.h"
00002 
00003 Serial nextion(p28, p27); 
00004 DigitalOut myled1(LED2);
00005 DigitalOut myled2(LED4);
00006 
00007 char buffer[20];
00008 int znak = 0; 
00009 
00010 void Rx_interrupt(void){
00011   char c;
00012   if(nextion.readable()) {
00013     c = nextion.getc();
00014     buffer[znak] = c;
00015     znak++;
00016     if ((znak >= 3) && (buffer[znak-1] == 0xff) && (buffer[znak-2] == 0xff) && (buffer[znak-3] == 0xff)) {
00017       if (buffer[0] == 0x43){
00018         myled1 = !myled1;
00019       }else if (buffer[0] == 0x5A){
00020         myled2 = buffer[1] - 48;
00021       }
00022       memset(buffer,0,strlen(buffer)); 
00023       znak = 0; 
00024     }
00025   }
00026 }
00027 
00028 int main(){
00029   nextion.attach(&Rx_interrupt, Serial::RxIrq);
00030   while (1) {
00031   }
00032 }

U gore prikazanom programskom kodu najprije je deklariran objekt klase Serial, kojim se ostvaruje komunikacija između mikroupravljača i Nextion-a. Nadalje je u programu napisana prekidna funkcija Rx_interrupt() unutar koje se naprije ispituje dobiva li mikroupravljač podatke od Nextion-a. Ako prima isti se zapisuju u varijablu tipa char tj. u polje buffer tipa char. Istovremeno s punjenjm polja buffer povečava se i vrijednost varijale znak. Ako su poslana tri ili više znaka te ako je na tri zadnja mjesta u polju upisana vrijednost FF, provjerit će se podaci zapisani u polje buffer. Ako je na drugom mjestu zapisan podatak 0x04, znamo da je pritisnuto tipkalo te će se onda digitalni izlaz, na koji je spojena LED2, postaviti u stanje podatka koji je zapisan na trećem mjestu polja buffer. U suprotnom ako je pririsnuta tipka koja zadržava stanje provjerava se podatak zapisan na nultom mjestu polja te se digitalni izlaz, na koji je spojena LED4, postavlja u visoko ili nisko stanje. U tom slučaju unutar polja na prvom mjestu je zapisana heksadecimalna vrijednost 0x30 ili 0x31, ovisno o stanju tipke. Navedene vrijednosti kada se prebace u dekadski zapis poprimaju vrijednosti 48 ili 49 te se stoga oduzima vrijednost 48 kako bi na digitalni izlaz slali vrijednosti 0 ili 1.

Na kraju prekidne funkcije koriste se funkcije strlen(), koja vraća broj znakova zapisan u nekoj string varijabli, u ovom slučaju to je polje znakova buffer. Druga funkcija je memset(), kojom se određeni broj znakova u nekoj varijabli postavlja na željene znakove definirane drugim argumentom koja funkcija prima. U ovom slučaju cijelo polje zankova buffer, čiji smo ukupni broj znakova dobili koristeći funkciju strlen(), postavljamo u nulu, drugim riječima izbirsali smo sve podatke zapisane u navedenom polju.

Unutar glavne funkcije main() svaki put kada se primi podatak pozvati će se prekidna funkcija Rx_interrupt().

Spojite mbed platformu s Nextion zaslonom prema shemi na slici 18.

https://os.mbed.com/media/uploads/dfraj/18a.png

2. zadatak

Prikazati brzinu vrtnje ventilatora na Nextion zaslonu pomoću tekstualnog indikatora i grafa. Očitane vrijednosti je potrebno s mikroupravljača slati svakih 500 ms. Rješenje: U vježbi se koristi maketa (Slika 19) sastavljena od ventilatora i transmisivnog optičkog senzora TCST1103 koji služi za mjerenje brzine vrtnje ventilatora.

TCST1103 optički element se sastoji od infracrvene svjetleće diode i fototranzistora te je spojen prema shemi na slici 20. Ako infracrvena svjetleća dioda nesmetano osvjetljava fototranzistor, naponski potencijal u točki PD2 (Slika 20) iznosi 0V. Ako se blokira svjetlosna zraka, fototranzistor prestaje voditi i naponski potencijal u točki PD2 iznosi 5V.

Spojiti pinove makete s ATmega16 razvojnim okruženjem prema tablici 2.

U prozoru Page (Slika 8, polje 6) Nextion Editora kliknuti mišem na stranicu page1 kako bi ona postala aktivna. Iz dostupnih elemenata grafičkog sučelja (polje Toolbox) odabrati tekstualni indikator (Text) i graf (Waveform). Za prikaz teksta na tekstualnom indikatoru odabrati font veličine 32 piksela (ID 1). Skaliranje vrijednosti prikazanih na grafu je potrebno postaviti na 60 (Slika 21).

Import program

00001 #include "mbed.h"
00002 
00003 InterruptIn optic(p18);
00004 Serial nextion(p28, p27);
00005 Ticker sendData;
00006 
00007 Timer t;
00008 float T = 0;
00009 uint16_t rpm = 0;
00010 bool flag = false;
00011 
00012 void prolaz(){  
00013   T = t.read();
00014   t.reset();
00015   flag = true;
00016 }
00017 
00018 void data(){  
00019   if (t.read() < 1.0 && flag) 
00020     rpm = 30.0/T; // rpm = 60 * f = 60 * 1/T * 1/2 = 30/T
00021   else rpm = 0;
00022   nextion.printf("t1.txt=\"%d rpm\"%c%c%c", rpm, 255, 255, 255); //t1.txt="tekst" 0xFF 0xFF 0xFF
00023   nextion.printf("add 5,0,%d%c%c%c", rpm/100, 255, 255, 255); //add <waveform>,<channel>,<value> 0xFF 0xFF 0xFF
00024 }
00025 
00026 int main(){
00027   t.start();
00028   optic.rise(&prolaz);
00029   sendData.attach(&data, 1.0);
00030   while(1) {
00031     wait(1.0);
00032   }
00033 }

3. zadatak

Omogućiti upravljanje SG90 servo motora pomoću kliznog upravljača (engl. Slider) i prikaz kuta pomoću tekstualnog indikatora (engl. Text).

Rješenje: Preuzeti predložak Nextion HMI projekta sa stranice kolegija te ga pokrenuti na računalu. U prozoru Page (Slika 8, polje 6) Nextion Editora kliknuti mišem na stranicu page2 kako bi ona postala aktivna. Iz dostupnih elemenata grafičkog sučelja (polje Toolbox – Slika 8) potrebno je odabrati Text i Slider. Podesiti minimalnu vrijednost kliznog upravljača na 0, maksimalnu na 180 te zadanu vrijednost na 90 (Slika 24).

U parametrima tekstualnog indikatora odabrati font visine 32 piksela (ID 1). U polju Event (Slika 8, polje 5) potrebno je definirati radnju koje se izvršava djelovanjem na klizni upravljač.

Za Touch Release Event je stoga potrebno upisati sljedeće:

covx h0.val,t1.txt,0,0 // pretvaranje cjelobrojne vrijednosti slidera h0 u string i zapis u tekstualni indikator t1
print t1.txt // printanje vrijednosti tekstualnog indikatora
printh 0D // CR, krajnji znak
t1.txt=t1.txt+"°" // dodavanje znaka '°' na kraj stringa t1

Spojiti shemu prema slici 15 te flashati Nextion zaslon s novim sučeljem. U projektnom stablu otvorite datoteku vjezba3.c. Omogućite prevođenje samo datoteke vjezba3.c. Sadržaj datoteke vjezba3.c je prikazan programskim kodom 3.

Za upravljanje SG90 servo motorom potrebno je generirati PWM signal frekvencije 50 Hz i promjenjivog trajanja visokog stanja. Eksperimentalnom metodom su utvrđena trajanja visokog stanja PWM signala i odgovarajuće pozicije servo motora:

Import program

00001 #include "mbed.h" 
00002 
00003 Serial nextion(p28, p27); 
00004 PwmOut servo(p21);      
00005 
00006 char buffer[20]; 
00007 int znak = 0; 
00008 
00009 uint8_t pozicija = 0;
00010 
00011 void Rx_interrupt(void){
00012   char c;
00013 
00014   if(nextion.readable()) {
00015     c = nextion.getc();
00016     buffer[znak] = c;
00017     znak++;
00018     if ((znak >= 2) && (buffer[znak-1] == 0x0d)) { 
00019       pozicija = 0;
00020       for(int i = 0; i < 3; i++) {
00021         if(buffer[i] == 0x0d) break;
00022         pozicija = pozicija * 10 + (buffer[i] - 48);
00023       }
00024       servo.pulsewidth_us(5.56*pozicija+1000);
00025       memset(buffer,0,strlen(buffer));
00026       znak = 0;
00027     }
00028   }
00029 } 
00030 
00031 int main(){
00032   nextion .attach(&Rx_interrupt, Serial::RxIrq); 
00033   servo.period(0.02);  
00034   while (1) {
00035     wait(1.0);   
00036   }
00037 }

Čestitke!

Završili ste sve vježbe iz teme Koristenje ARM Keil razvojnog okruzenja.

Povratak na naslovnu stranicu TVZ Mechatronics Team-a.


All wikipages