Pokitto turn based strategy game.

Dependencies:   PokittoLib