encoder

Dependencies:   QEI TextLCD-modificada mbed

main.cpp

Committer:
salondonog
Date:
2013-11-15
Revision:
0:d7388a87aeb7

File content as of revision 0:d7388a87aeb7:

#include "mbed.h"
#include "TextLCD.h"
#include "DebouncedIn.h"
#include "QEI.h"

TextLCD lcd(PTB10, PTB11, PTE2, PTE3, PTE4, PTE5); //configura los puestos PTE0,PTE1,PTE2,PTE3,PTE4,PTE5, donde se conectara el LCD 16x2
QEI conteo(PTA13,PTD5,NC,12);
DebouncedIn salto(PTC16);
DebouncedIn set(PTC17);
AnalogIn Vin(PTB0);
AnalogOut Vout(PTE30);

Timer t;
int flag;
int q;
int C1=0x0E;  //configurar el lcd para mostrar el guin bajo
int C2=0x0C;  //configurar el lcd para no mostrar el guion bajo
int s=0;    //set point
int p=0;    //ganancia proporcional
int i=0;    //ganancia integral
int d=0;    //ganancia derivativa
int k=0;    //variable de control}
int err, med, yr, ap, ai, ad, err_v, cycle;
int pid;
int viejo=0;
int cont=0;

void def_posicion(int h){
  if (h==0){
  lcd.locate(3,0); lcd.printf("%d",s);
  lcd.locate(3,0); 
  }
  else if(h==1){
  lcd.locate(11,0);  lcd.printf("%d",p);
  lcd.locate(11,0);  
  }
  else if (h==2){
  lcd.locate(3,1); lcd.printf("%d",i);
  lcd.locate(3,1); 
  }
  else {
  lcd.locate(11,1);  lcd.printf("%d",d);
  lcd.locate(11,1); 
  }
  }


void incremento (int r) {      //Funcion que incremente los valores 
if(k==0){
    s+=r;
    if(s<=0){
    s=0;
    }
    else if (s>=999){
    s=999;
    }
    lcd.locate(3,0);      
    lcd.printf("%d ",s);
   }
else if(k==1){
    p+=r;
    if(p<=0){
    p=0;
    }
    else if (p>=999){
    p=999;
    }
    lcd.locate(11,0);      
    lcd.printf("%d ",p);
   }
else if(k==2){
    i+=r;
    if(i<=0){
    i=0;
    }
    else if (i>=999){
    i=999;
    }
    lcd.locate(3,1);      
    lcd.printf("%d ",i); 
   }
else{
    d+=r;
    if(d<=0){
    d=0;
    }
    else if (d>=999){
    d=999;
    }
    lcd.locate(11,1);      
    lcd.printf("%d ",d);
  }
 }
 
 
void star_patch1(void){ //funcion que imprime los caracteres que no van a variar en el display
lcd.cls();
lcd.locate(8,0);
lcd.printf("Kp=%d",p);
lcd.locate(0,1);
lcd.printf("Ki=%d",i);
lcd.locate(8,1);
lcd.printf("Kd=%d",d);
lcd.writeCommand(C1);  //permite que el cursor se vea y sea intermitente
lcd.locate(0,0); 
lcd.printf("Sp=%d",s);
}

void star_patch2(void){ //funcion que imprime los caracteres que no van a variar en el display
lcd.writeCommand(C2);
lcd.cls();
lcd.printf("***INICIA PID***");  lcd.printf("***************");
wait(2);
lcd.cls();
lcd.printf("Er%=d",err);
lcd.locate(8,0);  lcd.printf("Me=%d",med); 
lcd.locate(0,1);  lcd.printf("Sp=%d",s);
lcd.locate(8,1);  lcd.printf("Co=%d",pid);
wait(3);
}

int main(){
star_patch1();
viejo=0;
cont=0;
while(1){
  if(k>=3 && salto.falling()){
  k=0;  
  def_posicion(k);
  } 
  if(salto.falling()){ 
  ++k;
  def_posicion(k);
  }
  else if(set.falling()){
    break;
  }
  viejo=conteo.getPulses()-cont;
  cont=conteo.getPulses();
  if(viejo==0){
  //no hace nada
  }
  else {
  incremento(viejo);
  }}
  
star_patch2();

while (1){

med=Vin.read()*1000;
err = (s-med);
ap = k*err;      
ai =(i*err)+ai;  //calculo de la integral del error
// se verifica que la accion integral no sea muy grande
ad = d*(err-err_v); //calculo de la accion derivativa
pid = (ap+ai+ad);
//****se muestran las variables******************************************
if (pid > 999){
pid=1000;
} 
else if (pid<0){
pid=0;
}
Vout.write(pid/1000);
if(flag==0){
t.start();
flag=1;
}
if (t>0.3){
lcd.locate(3,0);
lcd.printf("   ");
lcd.locate(3,0);
lcd.printf("%d",err);
lcd.locate(11,0);
lcd.printf("   ");
lcd.locate(11,0);
lcd.printf("%d",med);
lcd.locate(3,1);
lcd.printf("   ");
lcd.locate(3,1);
lcd.printf("%d",s);
lcd.locate(11,1);
lcd.printf("   ");
lcd.locate(11,1);
lcd.printf("%d ",pid);
t.reset();
flag=0;
wait(.1);
}
// se actualizan las variables *******************************************
err_v = err;
}
}