egrfgfrgg

main.cpp

Committer:
javiernegrette
Date:
2013-10-16
Revision:
0:5d3dea91c85f

File content as of revision 0:5d3dea91c85f:

#include "mbed.h"
#include "DebouncedIn.h"
#include "TextLCD.h"

AnalogIn Vin(PTC2);
TextLCD lcd(PTB10, PTB11, PTE2, PTE3, PTE4, PTE5); // rs, e, d4-d7

DigitalOut led1(LED1);
DigitalOut led2(LED2);
DigitalOut led3(LED3);
DebouncedIn button1(PTC12);
DebouncedIn button2(PTC13);
DebouncedIn button3(PTC16);
DebouncedIn button4(PTC17);

   //codigos movimiento del curzor
   //18 para izquierda
   //1A para derecha

int C1=0x0E; // solo muestra el curzor
int C2=0x18; // desplaza izquierda
int C3=0x1A; // desplaza derecha
int C4=0x0C; // quito cursor bajo

int i; // indice de la variable
int j; //variable controla cambio 4 posiciones
int kp, ki, kd, sp; 

int main() {
  lcd.writeCommand(C1);//escribimos un comando segun el manual del modulo LCD
  lcd.cls();
  lcd.locate(0,0);
  lcd.printf("Sp%d",sp);//primero print y luego locate?? o al contrario??
  lcd.locate(8,0);
  lcd.printf("Kp%d",kp);
  lcd.locate(0,1);
  lcd.printf("Ki%d",ki);
  lcd.locate(8,1);
  lcd.printf("Kd%d",kd);
 
    
  while(1) {
       led3 =1;
      if (button3.falling()) {
       led3 =!led3;       
        ++j;
        }                   //INCREMENTA POSICION DEL MENU CON BOTON 3
      if (j==0){
        lcd.locate(2,0);
        lcd.printf("%d",sp);
        wait(0.5);
         led1 =1;
         if (button1.falling()) { 
         led1 =!led1;              
         ++sp; // ademas revisa boton 1 para incrementar
                     }
          led2 =1;
         if (button2.falling()) { 
         led2 =!led2;             
         --sp; // ademas revisa boton 2 para decrementar
                     } 
            if (sp>9999){
            sp=9999;
                } 
                     
            if (sp<0){
            sp=0;
                }  
         if (button4.falling()){
          sp=0;
          kp=0;
          ki=0;
          kd=0;
                    }        
       }
      if (j==1) {
        lcd.locate(10,0);
        lcd.printf("%d",kp);
        wait(0.5);
         led1 =1;
         if (button1.falling()) {
         led1 =!led1;
         ++kp;
                     }
         led2 =1;
         if (button2.falling()) { 
         led2 =!led2;             
         --kp;
                     }
         if (kp>9999){
            kp=9999;
            lcd.locate(10,0);
            lcd.printf("%d",kp);
                } 
                     
            if (kp<0){
            kp=0;
            lcd.locate(10,0);
            lcd.printf("%d",kp);
                }  
         if (button4.falling()){
          sp=0;
          kp=0;
          ki=0;
          kd=0;
          lcd.locate(10,1);
          lcd.printf("%d",kd);
          lcd.locate(2,1);
          lcd.printf("%d",ki);
          lcd.locate(10,0);
          lcd.printf("%d",kp);
          lcd.locate(2,0);
          lcd.printf("%d",sp);
                    } 
       }
      if (j==2) {
        lcd.locate(2,1);
        lcd.printf("%d",ki);
        wait(0.5);
         led1 =1;
         if (button1.falling()){
         led1 =!led1;
         ++ki;
                    }
         led2 =1;
         if (button2.falling()){ 
         led2 =!led2;             
         --ki;
                    }  
            if (ki>9999){
            ki=9999;
            lcd.locate(2,1);
            lcd.printf("%d",ki);
                  } 
                     
            if (ki<0){
            ki=0;
            lcd.locate(2,1);
            lcd.printf("%d",ki);
                }  
         if (button4.falling()){
          sp=0;
          kp=0;
          ki=0;
          kd=0;
          lcd.locate(10,1);
          lcd.printf("%d",kd);
          lcd.locate(2,1);
          lcd.printf("%d",ki);
          lcd.locate(10,0);
          lcd.printf("%d",kp);
          lcd.locate(2,0);
          lcd.printf("%d",sp);
                    } 
               
       }
      if (j==3) {
        lcd.locate(10,1);
        lcd.printf("%d",kd);
        wait(0.5);
         led1 =1;
         if (button1.falling()){
         led1 =!led1;
         ++kd;
         }
         led2 =1;
         if (button2.falling()){
         led2 =!led2;              
         --kd;
         }
         if (kd>9999){
            kd=9999;
            lcd.locate(10,1);
            lcd.printf("%d",kd);
                  } 
                     
            if (kd<0){
            kd=0;
            lcd.locate(10,1);
            lcd.printf("%d",kd);
                }  
         if (button4.falling()){
          sp=0;
          kp=0;
          ki=0;
          kd=0;
          lcd.locate(10,1);
          lcd.printf("%d",kd);
          lcd.locate(2,1);
          lcd.printf("%d",ki);
          lcd.locate(10,0);
          lcd.printf("%d",kp);
          lcd.locate(2,0);
          lcd.printf("%d",sp);
                    } 
         
       } 
      if (j==4) {
        j=0;
        }             
  
      
            
                    }
    }