SPI_TFT.cpp

Committer:
apm_litoral
Date:
2012-04-10
Revision:
0:ea1b1135bb4e

File content as of revision 0:ea1b1135bb4e:

#include "SPI_TFT.h"
#include "mbed.h"


#define BPP     16         // Bits per pixel        

SPI_TFT::SPI_TFT(PinName mosi, PinName miso, PinName sclk, PinName cs, PinName reset, PinName bk, const char *name)
    :_spi(mosi, miso, sclk), _cs(cs), _reset(reset), _bk(bk), GraphicsDisplay(name) {                 //Constructor
  //tft_rst_hw();
  tft_init();
  backlight(0);
  orientation = 3;
  char_x = 0;
  backlight(0); //0.0001
  foreground(Black);
  background(Black);

}

int SPI_TFT::width() {
  if (orientation == 0 || orientation == 2) return 240;
  else return 320;
}


int SPI_TFT::height() {
  if (orientation == 0 || orientation == 2) return 320;
  else return 240;
}void SPI_TFT::set_orientation(unsigned int x) {
  orientation = x;
  switch (orientation) {
    case 0:
      wr_reg(0x16, 0x0008);//240x320
      break;
    case 1:
      wr_reg(0x16, 0x0068);//320x240
      break;
    case 2:
      wr_reg(0x16, 0x00C8);//240x320
      break;
    case 3:
      wr_reg(0x16, 0x00A8);//320x240
      break;
  }
}


//configura el registro index enviando para ello: (01110000+00000000+00000000)=01110000
void SPI_TFT::wr_cmd(int cmd) {
  _cs = 0;
  _spi.write(SPI_START | SPI_WR | SPI_INDEX);  /* Write : RS = 0, RW = 0  */
  _spi.write(cmd);
  _cs = 1;
}


//escribe instrucciones o datos en GRAM enviando para ello: (01110000+00000000+00000010)=01110010
void SPI_TFT::wr_dat(int dat) {
  _cs = 0;
  _spi.write(SPI_START | SPI_WR | SPI_DATA);  // Write : RS = 1, RW = 0
  _spi.format(16,3);              // switch to 16 bit Mode 3
  _spi.write(dat);               // Write D0..D15
  _spi.format(16,3);               // 8 bit Mode 3
  _cs = 1;
}


//escribe instrucciones o datos en GRAM enviando para ello: (01110000+00000000+00000010)=01110010
void SPI_TFT::wr_dat_start(void) {
  _cs = 0;
  _spi.write(SPI_START | SPI_WR | SPI_DATA);  /* Write : RS = 1, RW = 0    */ //70-00-02
}


//detiene la secuencia de envio y la comunicacion con el TFT
void SPI_TFT::wr_dat_stop (void) {
  _cs = 1;
}


//envia un dato simple
void SPI_TFT::wr_dat_only (unsigned short dat) {

  _spi.format(16,3);            // switch to 16 bit Mode 3
  _spi.write(dat);             // Write D0..D15
  _spi.format(16,3);             // 8 bit Mode 3
}


//lee comandos (16bits en total) pero no soporta lectura de GRAM enviando para ello: (01110000+00000001+00000010)=01110011
unsigned short SPI_TFT::rd_dat (void) {
  unsigned short val = 0;

  _cs = 0;
  _spi.write(SPI_START | SPI_RD | SPI_DATA);  /* Read: RS = 1, RW = 1     */
  _spi.write(0);                /* Dummy read 1         */ //lectura ficticia
  val  = _spi.write(0);            /* Read D8..D15         */ //lee los altos y luego los bajos
  val <<= 8;
  val |= _spi.write(0);            /* Read D0..D7         */
  _cs = 1;
  return (val);//devuelve la concatenacion completa de 16bits
}void SPI_TFT::wr_reg (unsigned char reg, unsigned short val) {

  wr_cmd(reg);
  wr_dat(val);
}unsigned short SPI_TFT::rd_reg (unsigned char reg) {

  wr_cmd(reg);
  return(rd_dat());
}

int SPI_TFT::ID() {
  static unsigned short driverCode;
  driverCode = rd_reg(0x01);    // read controller ID
  //printf("Disp_ID = %x debe ser 47h",driverCode);
  //pc.printf("Disp_ID = %x debe ser 47h",tt.ID());
  return driverCode;
}

void SPI_TFT::tft_init() {
  //static unsigned short driverCode;
  _spi.format(16,3);         // 8 bit spi mode 3
  _spi.frequency(100000000);     // 48Mhz SPI clock
  _reset = 0;            // reset
  _cs = 1;
  wait_us(50);
  _reset = 1;            // end reset
  wait_ms(6);//5
  /*
  driverCode = rd_reg(0x00);    // read controller ID
  printf("Disp_ID = %x debe ser 47h",driverCode);
  wait_ms(50);
  */

  //       SECUENCIA DE INICIO Y DEFINICION DE CONFIGURACIONES GENERALES               //

  /* Start Initial Sequence ----------------------------------------------------*/
  wr_reg(0xEA, 0x0000);         /* Reset Power Control 1        */
  wr_reg(0xEB, 0x0020);         /* Power Control 2           */
  wr_reg(0xEC, 0x000C);         /* Power Control 3           */
  wr_reg(0xED, 0x00C4);         /* Power Control 4           */
  wr_reg(0xE8, 0x0040);         /* Source OPON_N            */
  wr_reg(0xE9, 0x0038);         /* Source OPON_I            */
  wr_reg(0xF1, 0x0001);         /*                   */
  wr_reg(0xF2, 0x0010);         /*                   */
  wr_reg(0x27, 0x00A3);         /* Display Control 2          */


  /* Gamma settings -----------------------------------------------------------*/
  wr_reg(0x40,0x00);  //
  wr_reg(0x41,0x00);  //
  wr_reg(0x42,0x01);  //
  wr_reg(0x43,0x12);  //t12
  wr_reg(0x44,0x10);  //
  wr_reg(0x45,0x26);  //
  wr_reg(0x46,0x08);  //
  wr_reg(0x47,0x53);  //t53
  wr_reg(0x48,0x02);  //
  wr_reg(0x49,0x15);  //t15
  wr_reg(0x4A,0x19);  //t19
  wr_reg(0x4B,0x19);  //
  wr_reg(0x4C,0x16);  //t16
  wr_reg(0x50,0x19);  //
  wr_reg(0x51,0x2F);  //
  wr_reg(0x52,0x2D);  //t2D
  wr_reg(0x53,0x3E);  //
  wr_reg(0x54,0x3F);  //
  wr_reg(0x55,0x3F);  //
  wr_reg(0x56,0x2C);  //t2C
  wr_reg(0x57,0x77);  //
  wr_reg(0x58,0x09);  //t09
  wr_reg(0x59,0x06);  //
  wr_reg(0x5A,0x06);  //t06
  wr_reg(0x5B,0x0A);  //t0A
  wr_reg(0x5C,0x1D);  //
  wr_reg(0x5D,0xCC);  //

  /* Power On sequence ---------------------------------------------------------*/
  wr_reg(0x1B, 0x001B);         /* Power Control 2           *///VRH=4.65V
  wr_reg(0x1A, 0x0001);         /* Power Control 1           *///BT (VGH~15V,VGL~-10V,DDVDH~5V)
  wr_reg(0x24, 0x002F);         /* Vcom Control 2            *///VMH(VCOM High voltage ~3.2V)
  wr_reg(0x25, 0x0057);         /* Vcom Control 3            *///VML(VCOM Low voltage -1.2V)

  //****VCOM offset**///
  wr_reg(0x23, 0x0097);//8D);         /* Vcom Control 1            *///for Flicker adjust //can reload from OTP


  /* Power + Osc ---------------------------------------------------------------*/
  wr_reg(0x18, 0x003f);         /* OSC Control 1            */ //I/P_RADJ,N/P_RADJ, Normal mode 75Hz
  wr_reg(0x19, 0x0001);         /* OSC Control 2            */ //OSC_EN='1', start Osc
  wr_reg(0x01, 0x0009);//scroll activado        /* Display Mode Control         */ //DP_STB='0', out deep sleep
  wr_reg(0x1F, 0x0088);         /* Power Control 6           */ // GAS=1, VOMG=00, PON=0, DK=1, XDK=0, DVDH_TRI=0, STB=0
  wait_ms(5);              /* Delay 5 ms              */
  wr_reg(0x1F, 0x0080);         /* Power Control 6           */ // GAS=1, VOMG=00, PON=0, DK=0, XDK=0, DVDH_TRI=0, STB=0
  wait_ms(5);              /* Delay 5 ms              */
  wr_reg(0x1F, 0x0090);         /* Power Control 6           */ // GAS=1, VOMG=00, PON=1, DK=0, XDK=0, DVDH_TRI=0, STB=0
  wait_ms(5);              /* Delay 5 ms              */
  wr_reg(0x1F, 0x00D0);         /* Power Control 6           */ // GAS=1, VOMG=10, PON=1, DK=0, XDK=0, DDVDH_TRI=0, STB=0
  wait_ms(5);              /* Delay 5 ms              */

  wr_reg(0x17, 0x0005);//5         /* Colmod 16Bit/Pixel          */ //default 0x0006 262k color // 0x0005 65k color

  wr_reg(0x36, 0x0000);         /* Panel Characteristic         */ //SS_P, GS_P,REV_P,BGR_P
  wr_reg(0x28, 0x0038);         /* Display Control 3          */ //GON=1, DTE=1, D=1000
  wait_ms(40);
  wr_reg(0x28, 0x003C);         /* Display Control 3          */ //GON=1, DTE=1, D=1100  switch (orientation) {
    case 0:
      wr_reg(0x16, 0x0008);
      break;
    case 1:
      wr_reg(0x16, 0x0068);
      break;
    case 2:
      wr_reg(0x16, 0x00C8);
      break;
    case 3:
      wr_reg(0x16, 0x00A8);
      break;
  }

  WindowMax ();
}
void SPI_TFT::pixel(int x, int y, int color) {
  wr_reg(0x03, (x >> 0));
  wr_reg(0x02, (x >> 8));
  wr_reg(0x07, (y >> 0));
  wr_reg(0x06, (y >> 8));
  //wr_reg(0x05, (x+1 >> 0));
  //wr_reg(0x04, (x+1 >> 8));
  //wr_reg(0x09, (y+1 >> 0));
  //wr_reg(0x08, (y+1 >> 8));
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat(color);
}
void SPI_TFT::windows (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h) {
  wr_reg(0x03, (x >> 0));
  wr_reg(0x02, (x >> 8));
  wr_reg(0x05, (x+w-1 >> 0));
  wr_reg(0x04, (x+w-1 >> 8));
  wr_reg(0x07, ( y >> 0));
  wr_reg(0x06, ( y >> 8));
  wr_reg(0x09, ( y+h-1 >> 0));
  wr_reg(0x08, ( y+h-1 >> 8));
  //wr_cmd(0x22);
}


void SPI_TFT::WindowMax (void) {
  windows (0, 0, width(), height());
}


void SPI_TFT::cls (void) {
  unsigned int i;
  WindowMax();
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  _spi.format(16,3);     // 16 bit Mode 3
  for (i = 0; i < ( width() * height()); i++)
    _spi.write(_background);
  _spi.format(16,3);     // 8 bit Mode 3
  wr_dat_stop();
}


void SPI_TFT::circle(int x0, int y0, int r, int color) {

  int draw_x0, draw_y0;
  int draw_x1, draw_y1;
  int draw_x2, draw_y2;
  int draw_x3, draw_y3;
  int draw_x4, draw_y4;
  int draw_x5, draw_y5;
  int draw_x6, draw_y6;
  int draw_x7, draw_y7;
  int xx, yy;
  int di;
  //WindowMax();
  if (r == 0) {    /* no radius */
    return;
  }

  draw_x0 = draw_x1 = x0;
  draw_y0 = draw_y1 = y0 + r;
  if (draw_y0 < height()) {
    pixel(draw_x0, draw_y0, color);   /* 90 degree */
  }

  draw_x2 = draw_x3 = x0;
  draw_y2 = draw_y3 = y0 - r;
  if (draw_y2 >= 0) {
    pixel(draw_x2, draw_y2, color);  /* 270 degree */
  }

  draw_x4 = draw_x6 = x0 + r;
  draw_y4 = draw_y6 = y0;
  if (draw_x4 < width()) {
    pixel(draw_x4, draw_y4, color);   /* 0 degree */
  }

  draw_x5 = draw_x7 = x0 - r;
  draw_y5 = draw_y7 = y0;
  if (draw_x5>=0) {
    pixel(draw_x5, draw_y5, color);   /* 180 degree */
  }

  if (r == 1) {
    return;
  }

  di = 3 - 2*r;
  xx = 0;
  yy = r;
  while (xx < yy) {

    if (di < 0) {
      di += 4*xx + 6;
    } else {
      di += 4*(xx - yy) + 10;
      yy--;
      draw_y0--;
      draw_y1--;
      draw_y2++;
      draw_y3++;
      draw_x4--;
      draw_x5++;
      draw_x6--;
      draw_x7++;
    }
    xx++;
    draw_x0++;
    draw_x1--;
    draw_x2++;
    draw_x3--;
    draw_y4++;
    draw_y5++;
    draw_y6--;
    draw_y7--;

    if ( (draw_x0 <= width()) && (draw_y0>=0) ) {
      pixel(draw_x0, draw_y0, color);
    }

    if ( (draw_x1 >= 0) && (draw_y1 >= 0) ) {
      pixel(draw_x1, draw_y1, color);
    }

    if ( (draw_x2 <= width()) && (draw_y2 <= height()) ) {
      pixel(draw_x2, draw_y2, color);
    }

    if ( (draw_x3 >=0 ) && (draw_y3 <= height()) ) {
      pixel(draw_x3, draw_y3, color);
    }

    if ( (draw_x4 <= width()) && (draw_y4 >= 0) ) {
      pixel(draw_x4, draw_y4, color);
    }

    if ( (draw_x5 >= 0) && (draw_y5 >= 0) ) {
      pixel(draw_x5, draw_y5, color);
    }
    if ( (draw_x6 <=width()) && (draw_y6 <= height()) ) {
      pixel(draw_x6, draw_y6, color);
    }
    if ( (draw_x7 >= 0) && (draw_y7 <= height()) ) {
      pixel(draw_x7, draw_y7, color);
    }
  }
  return;
}

void SPI_TFT::fillcircle(int x, int y, int r, int color) {
  int i;
  for (i = 0; i <= r; i++)
    circle(x,y,i,color);
}void SPI_TFT::hline(int x0, int x1, int y, int color) {
  int w;
  w = x1 - x0 + 1;
  windows(x0,y,w,1);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  _spi.format(16,3);     // pixel are send in 16 bit mode to speed up
  for (int x=0; x<w; x++) {
    _spi.write(color);
  }
  _spi.format(16,3);
  wr_dat_stop();
  WindowMax();
  return;
}void SPI_TFT::vline(int x, int y0, int y1, int color) {
  int h;
  h = y1 - y0 + 1;
  windows(x,y0,1,h);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  _spi.format(16,3);     // pixel are send in 16 bit mode to speed up
  for (int y=0; y<h; y++) {
    _spi.write(color);
  }
  _spi.format(16,3);
  wr_dat_stop();
  WindowMax();
  return;
}void SPI_TFT::line(int x0, int y0, int x1, int y1, int color) {
  //WindowMax();
  int  dx = 0, dy = 0;
  int  dx_sym = 0, dy_sym = 0;
  int  dx_x2 = 0, dy_x2 = 0;
  int  di = 0;

  dx = x1-x0;
  dy = y1-y0;

  if (dx == 0) {    /* vertical line */
    if (y1 > y0) vline(x0,y0,y1,color);
    else vline(x0,y1,y0,color);
    return;
  }

  if (dx > 0) {
    dx_sym = 1;
  } else {
    dx_sym = -1;
  }
  if (dy == 0) {    /* horizontal line */
    if (x1 > x0) hline(x0,x1,y0,color);
    else hline(x1,x0,y0,color);
    return;
  }

  if (dy > 0) {
    dy_sym = 1;
  } else {
    dy_sym = -1;
  }

  dx = dx_sym*dx;
  dy = dy_sym*dy;

  dx_x2 = dx*2;
  dy_x2 = dy*2;

  if (dx >= dy) {
    di = dy_x2 - dx;
    while (x0 != x1) {

      pixel(x0, y0, color);
      x0 += dx_sym;
      if (di<0) {
        di += dy_x2;
      } else {
        di += dy_x2 - dx_x2;
        y0 += dy_sym;
      }
    }
    pixel(x0, y0, color);
  } else {
    di = dx_x2 - dy;
    while (y0 != y1) {
      pixel(x0, y0, color);
      y0 += dy_sym;
      if (di < 0) {
        di += dx_x2;
      } else {
        di += dx_x2 - dy_x2;
        x0 += dx_sym;
      }
    }
    pixel(x0, y0, color);
  }
  return;
}
void SPI_TFT::rect(int x0, int y0, int x1, int y1, int color) {

  if (x1 > x0) hline(x0,x1,y0,color);
  else hline(x1,x0,y0,color);

  if (y1 > y0) vline(x0,y0,y1,color);
  else vline(x0,y1,y0,color);

  if (x1 > x0) hline(x0,x1,y1,color);
  else hline(x1,x0,y1,color);

  if (y1 > y0) vline(x1,y0,y1,color);
  else vline(x1,y1,y0,color);

  return;
}void SPI_TFT::fillrect(int x0, int y0, int x1, int y1, int color) {

  int h = y1 - y0 + 1;
  int w = x1 - x0 + 1;
  int pixel = h * w;
  windows(x0,y0,w,h);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  _spi.format(16,3);     // pixel are send in 16 bit mode to speed up
  for (int p=0; p<pixel; p++) {
    _spi.write(color);
  }
  _spi.format(16,3);
  wr_dat_stop();
  WindowMax();
  return;
}void SPI_TFT::locate(int x, int y) {
  char_x = x;
  char_y = y;
}int SPI_TFT::columns() {
  return width() / font[1];
}int SPI_TFT::rows() {
  return height() / font[2];
}int SPI_TFT::_putc(int value) {
  if (value == '\n') {  // new line
    char_x = 0;
    char_y = char_y + font[2];
    if (char_y >= height() - font[2]) {
      char_y = 0;
    }
  } else {
    character(char_x, char_y, value);
  }
  return value;
}
void SPI_TFT::character(int x, int y, int c) {
  unsigned int hor,vert,offset,bpl,j,i,b;
  unsigned char* zeichen;
  unsigned char z,w;

  if ((c < 31) || (c > 127)) return;  // test char range

  // read font parameter from start of array
  offset = font[0];          // bytes / char
  hor = font[1];            // get hor size of font
  vert = font[2];           // get vert size of font
  bpl = font[3];            // bytes per line

  if (char_x + hor > width()) {
    char_x = 0;
    char_y = char_y + vert;         //
    if (char_y >= height() - font[2]) {
      char_y = 0;
    }
  }

  windows(char_x, char_y,hor,vert); // char box
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  zeichen = &font[((c -32) * offset) + 4]; // start of char bitmap
  w = zeichen[0];             // width of actual char
  _spi.format(16,3);            // pixel are 16 bit

  for (j=0; j<vert; j++) { // vert line
    for (i=0; i<hor; i++) {  // horz line
      z = zeichen[bpl * i + ((j & 0xF8) >> 3)+1];
      b = 1 << (j & 0x07);
      if (( z & b ) == 0x00) {
        _spi.write(_background);
      } else {
        _spi.write(_foreground);
      }
    }
  }
  _spi.format(16,3);           // 8 bit
  wr_dat_stop();
  WindowMax();
  if ((w + 2) < hor) {          // x offset to next char
    char_x += w + 2;
  } else char_x += hor;
}

void SPI_TFT::set_font(unsigned char* f) {
  font = f;
}void SPI_TFT::Bitmap(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h,unsigned char *bitmap) {
  unsigned int  i,j;
  signed padd = -1;
  unsigned short *bitmap_ptr = (unsigned short *)bitmap;
  // the lines are padded to multiple of 4 bytes in a bitmap
  //padd = -1;
  do {
    padd ++;
  } while (2*(w + padd)%4 != 0);
  windows(x, y, w, h);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  _spi.format(16,3);
  bitmap_ptr += ((h - 1)* (w + padd));
  //bitmap_ptr -= padd;
  for (j = 0; j < h; j++) {    //Lines
    for (i = 0; i < w; i++) {   // copy pixel data to TFT
      _spi.write(*bitmap_ptr);  // one line
      bitmap_ptr++;
    }
    bitmap_ptr -= 2*w;
    //bitmap_ptr -= padd;
  }
  _spi.format(16,3);
  wr_dat_stop();
  WindowMax();
}


int SPI_TFT::BMP_16(unsigned int x, unsigned int y, const char *Name_BMP) {

#define OffsetPixelWidth  18
#define OffsetPixelHeigh  22
#define OffsetFileSize   34
#define OffsetPixData    10
#define OffsetBPP      28

  char filename[50];
  unsigned char BMP_Header[54];
  unsigned short BPP_t;
  unsigned int PixelWidth,PixelHeigh,start_data;
  unsigned int  i,off;
  int padd,j;
  unsigned short *line;

  // get the filename
  //LocalFileSystem local("local");
  sprintf(&filename[0],"/sd/");
  i=7;
  while (*Name_BMP!='\0') {
    filename[i++]=*Name_BMP++;
  }
  FILE *Image = fopen((const char *)&filename[0], "r"); // open the bmp file
  if (!Image) {
    return(0);   // error file not found !
  }

  fread(&BMP_Header[0],1,54,Image);   // get the BMP Header

  if (BMP_Header[0] != 0x42 || BMP_Header[1] != 0x4D) { // check magic byte
    fclose(Image);
    return(-1);   // error no BMP file
  }

  BPP_t = BMP_Header[OffsetBPP] + (BMP_Header[OffsetBPP + 1] << 8);
  if (BPP_t != 0x0010) {
    fclose(Image);
    return(-2);   // error no 16 bit BMP
  }

  PixelHeigh = BMP_Header[OffsetPixelHeigh] + (BMP_Header[OffsetPixelHeigh + 1] << 8) + (BMP_Header[OffsetPixelHeigh + 2] << 16) + (BMP_Header[OffsetPixelHeigh + 3] << 24);
  PixelWidth = BMP_Header[OffsetPixelWidth] + (BMP_Header[OffsetPixelWidth + 1] << 8) + (BMP_Header[OffsetPixelWidth + 2] << 16) + (BMP_Header[OffsetPixelWidth + 3] << 24);
  if (PixelHeigh > height() + y || PixelWidth > width() + x) {
    fclose(Image);
    return(-3);   // to big
  }

  start_data = BMP_Header[OffsetPixData] + (BMP_Header[OffsetPixData + 1] << 8) + (BMP_Header[OffsetPixData + 2] << 16) + (BMP_Header[OffsetPixData + 3] << 24);

  line = (unsigned short *) malloc (PixelWidth); // we need a buffer for a line
  if (line == NULL) {
    return(-4);     // error no memory
  }

  // the lines are padded to multiple of 4 bytes
  padd = -1;
  do {
    padd ++;
  } while ((PixelWidth * 2 + padd)%4 != 0);

  window(x, y,PixelWidth,PixelHeigh);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  _spi.format(16,3);
  for (j = PixelHeigh - 1; j >= 0; j--) {        //Lines bottom up
    off = j * (PixelWidth * 2 + padd) + start_data;  // start of line
    fseek(Image, off ,SEEK_SET);
    fread(line,1,PixelWidth * 2,Image);    // read a line - slow !
    for (i = 0; i < PixelWidth; i++) {    // copy pixel data to TFT
      _spi.write(line[i]);         // one 16 bit pixel
    }
  }
  _spi.format(16,3);
  wr_dat_stop();
  free (line);
  fclose(Image);
  WindowMax();
  return(1);
}

int SPI_TFT::BMP_SD(unsigned int x_sd, unsigned int y_sd, const char *Name_BMP_SD) {

#define OffsetPixelWidth_sd  18
#define OffsetPixelHeigh_sd  22
#define OffsetFileSize_sd   34
#define OffsetPixData_sd    10
#define OffsetBPP_sd      28


  char filename_sd[50];
  unsigned char BMP_Header_sd[54];
  unsigned short BPP_t_sd=0;
  unsigned int PixelWidth_sd=0,PixelHeigh_sd=0,start_data_sd=0;
  unsigned int  i_sd=0,off_sd=0;
  int padd_sd=0,j_sd=0;
  unsigned short *line_sd=0;

  // get the filename
  //LocalFileSystem local("local");
  sprintf(&filename_sd[0],"/sd/");
  i_sd=4;
  while (*Name_BMP_SD!='\0') {
    filename_sd[i_sd++]=*Name_BMP_SD++;
  }
  //FILE *fp = fopen("/sd/carpeta1/Saludo.txt", "w");
  FILE *Image_sd = fopen((const char *)&filename_sd[0], "r"); // open the bmp file
  //if (Image_sd == NULL) {
  //  mbed_reset();//error("No se puede acceder al archivo\n");
  //}
  if (!Image_sd) {
    return(0);   // error file not found !
    //int c;
    //c = fgetc(Image_sd);
    //printf("file: %c\r\n", c);
    //fclose(Image_sd);
  }

  fread(&BMP_Header_sd[0],1,54,Image_sd);   // get the BMP Header

  if (BMP_Header_sd[0] != 0x42 || BMP_Header_sd[1] != 0x4D) { // check magic byte
    fclose(Image_sd);
    return(-1);   // error no BMP file
  }

  BPP_t_sd = BMP_Header_sd[OffsetBPP_sd] + (BMP_Header_sd[OffsetBPP_sd + 1] << 8);
  if (BPP_t_sd != 0x0010) {
    fclose(Image_sd);
    return(-2);   // error no 16 bit BMP
  }

  PixelHeigh_sd = BMP_Header_sd[OffsetPixelHeigh_sd] + (BMP_Header_sd[OffsetPixelHeigh_sd + 1] << 8) + (BMP_Header_sd[OffsetPixelHeigh_sd + 2] << 16) + (BMP_Header_sd[OffsetPixelHeigh_sd + 3] << 24);
  PixelWidth_sd = BMP_Header_sd[OffsetPixelWidth_sd] + (BMP_Header_sd[OffsetPixelWidth_sd + 1] << 8) + (BMP_Header_sd[OffsetPixelWidth_sd + 2] << 16) + (BMP_Header_sd[OffsetPixelWidth_sd + 3] << 24);
  if (PixelHeigh_sd > height() + y_sd || PixelWidth_sd > width() + x_sd) {
    fclose(Image_sd);
    return(-3);   // to big
  }

  start_data_sd = BMP_Header_sd[OffsetPixData_sd] + (BMP_Header_sd[OffsetPixData_sd + 1] << 8) + (BMP_Header_sd[OffsetPixData_sd + 2] << 16) + (BMP_Header_sd[OffsetPixData_sd + 3] << 24);

  line_sd = (unsigned short *) malloc(PixelWidth_sd); // we need a buffer for a line
  if (line_sd == NULL) {
    return(-4);     // error no memory
  }

  // the lines are padded to multiple of 4 bytes
  padd_sd = -1;
  do {
    padd_sd ++;
  } while ((PixelWidth_sd * 2 + padd_sd)%4 != 0);
  //int ifr=320;
  window(x_sd, y_sd,PixelWidth_sd,PixelHeigh_sd);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  _spi.format(16,3);
  _bk = 0;

  for (j_sd = PixelHeigh_sd - 1; j_sd >= 0; j_sd--) {        //Lines bottom up
    off_sd = j_sd * (PixelWidth_sd * 2 + padd_sd) + start_data_sd;  // start of line
    fseek(Image_sd, off_sd ,SEEK_SET);
    fread(line_sd,1,PixelWidth_sd * 2,Image_sd);    // read a line - slow !
    for (i_sd = 0; i_sd < PixelWidth_sd; i_sd++) {    // copy pixel data to TFT
      _spi.write(line_sd[i_sd]);         // one 16 bit pixel
    }
    //sharepoint(0,0,320,off_sd,1,0);

  }
  //ifr=320;
  _spi.format(16,3);
  wr_dat_stop();
  free (line_sd);
  fclose(Image_sd);
  WindowMax();
  //sharepoint(0,0,320,ifr--,0,1);
  return(1);
}

void SPI_TFT::tft_rst_hw() {
  _reset = 0;            // reset
  _cs = 1;
  wait_us(50);
  _reset = 1;            // end reset
  wait_ms(5);//
}

void SPI_TFT::backlight(float intensity) {
  _bk = intensity;          // (0.01);
}

void SPI_TFT::contraste_pos(float min, float max, float steep, float delay) {
  /* bk.period(0.001);
    for (float s= 0.01; s < 1.0 ; s += 0.01){
    }*/
  for (float contrast= min; contrast < max ; contrast += steep) {
    _bk = contrast;
    wait(delay);
  }
}

void SPI_TFT::contraste_neg(float max, float min, float steep, float delay) {
  /* bk.period(0.001);
    for (float s= 0.01; s < 1.0 ; s += 0.01){
    }*/
  for (float contrast= max; contrast > min ; contrast -= steep) {
    _bk = contrast;
    wait(delay);
  }
}

void SPI_TFT::charge(int x0, int y0, int x1, int y1, int color_max, int color_min, float speed) {
  int xi, yf=y0;
  int painter;
  x1++;
  painter = abs(0x1F);
  while (yf < 320) {
    for (xi=x0 ; xi < x1; xi++) {
      line(xi,y0,xi,y1,painter);
      painter = painter+color_max;//azul perfecta barra 0x8000 azul mas entrecortado 0x0080;// azulado medio 0x0040;//a colores 0xf424;//color lila entrecortado 0x0800;// azulado 0.1//204
      yf++;
      wait(speed);
    }
  }
}

void SPI_TFT::parpadeo(int parpadeos, float max, float min, float steep, float delay,float stop, float brigthness) {
  for (int bkl=0; bkl<parpadeos; bkl++) {
    contraste_neg(max,min,steep,delay);
    contraste_pos(min,max,steep,delay);      //min, max, steep, delay
    backlight(brigthness);
    wait(stop);
  }
}

void SPI_TFT::Init_Kernel_Up(float brillo, int color, int orientation, unsigned char* letra,int x,int y,int delay) {
  backlight(brillo); //0.0001
  foreground(color); //DarkGrey
  set_orientation(orientation);
  font = letra; //Arial12x12 select font 2
  locate(x,y);//0,0
  ///*
  const char BioOs[28] = {
    0x2F,0x73,0x64,0x2F,0x52,0x54,0x4F,0x53,
    0x5F,0x41,0x50,0x4D,0x2F,0x43,0x6F,0x6E,
    0x66,0x69,0x67,0x2F,0x74,0x66,0x74,0x2E,
    0x62,0x69,0x6F,0x00
  };

  FILE *spi = fopen((const char *)&BioOs[0], "r");
  if (spi) {
    char c;
    c = fgetc(spi);
    printf("file: %c\r\n", c);
    fclose(spi);
  }
  if (spi == NULL) {
    mbed_reset();//error("No se puede acceder al archivo\n");
  }
  //*/
  const char Shutup[24] = {
    0x52,0x54,0x4F,0x53,0x5F,0x41,0x50,0x4D,
    0x2F,0x43,0x6F,0x6E,0x66,0x69,0x67,0x2F,
    0x6F,0x6E,0x6E,0x2E,0x62,0x69,0x6F,0x00
  };

  wait(delay);//0.30
  cls();
  BMP_SD(0,0,(const char *)&Shutup[0]);//bee
}

void SPI_TFT::Init_Kernel_Down(float brillo, int color, int orientation, unsigned char* letra,int x,int y,int delay) {
  backlight(brillo); //0.0001
  foreground(color); //DarkGrey
  set_orientation(orientation);
  font = letra; //Arial12x12 select font 2
  locate(x,y);//0,0
  const char Shutdown[24] = {
    0x52,0x54,0x4F,0x53,0x5F,0x41,0x50,0x4D,
    0x2F,0x43,0x6F,0x6E,0x66,0x69,0x67,0x2F,
    0x6F,0x66,0x66,0x2E,0x62,0x69,0x6F,0x00
  };

  wait(delay);//0.30
  cls();
  BMP_SD(0,0,(const char *)&Shutdown[0]);//bee
}

void SPI_TFT::init_tasking(float brillo, int color, int orientation, unsigned char* letra,int x,int y,int delay) {
  backlight(brillo); //0.0001
  foreground(color); //DarkGrey
  set_orientation(orientation);
  font = letra; //Arial12x12 select font 2
  locate(x,y);//0,0

  const char chargue[24] = {
    0x52,0x54,0x4F,0x53,0x5F,0x41,0x50,0x4D,
    0x2F,0x43,0x6F,0x6E,0x66,0x69,0x67,0x2F,
    0x62,0x65,0x65,0x2E,0x62,0x69,0x6F,0x00
  };
  const char Shutup[24] = {
    0x52,0x54,0x4F,0x53,0x5F,0x41,0x50,0x4D,
    0x2F,0x43,0x6F,0x6E,0x66,0x69,0x67,0x2F,
    0x6F,0x6E,0x6E,0x2E,0x62,0x69,0x6F,0x00// on.bio
  };
  wait(delay);//0.30
  cls();
  BMP_SD(0,0,(const char *)&Shutup[0]);//bee
  parpadeo(1,1,0.1,0.01,0.01,0.2,1.0);
  contraste_neg(1.0,0.0,0.01,0.005);
  backlight(0);
  cls();
  BMP_SD(0,0,(const char *)&chargue[0]);//bee
  contraste_pos(0,1,0.05,0.005);
  wait(2);
  binary_init(20,285,220,290,2);

}


void SPI_TFT::binary_init(int a, int b, int c, int d, int delay) {
  rect(a,b,c,d,0x000F);         //18,148,302,158,w
  rect(a+1,b+1,c-1,d-1,0x780F);       //19,149,301,l57g
  rect(a+2,b+2,c-2,d-2,0x07E0);       //20,150,300,156,dg
  fillrect(a+3,b+3,c-3,d-3,0xFFFF);       //21,151,298,155,w
  int x0=a+3;
  int y0=b+3;
  int x1=c-3;
  int y1=d-3;
  int xi, yf=y0;
  x1++;
  while (yf < 318) {
    for (xi=x0 ; xi < x1; xi++) {
      line(xi,y0,xi,y1,0x780F);
      wait(0.02);
      yf++;
    }
  }
  wait(delay);
}


void SPI_TFT::strcmp(float brillo, int color, int orientation, unsigned char* letra,int x,int y,int delay) {
  backlight(brillo); //0.0001
  foreground(color); //DarkGrey
  set_orientation(orientation);
  font = letra; //Arial12x12 select font 2
  wait(delay);//0.30
  cls();
  locate(x,y);//0,0
  int i=0, j=0, k=0, l=0;
  //RTOS_APM/Config/bin.bio
  const char build[24] = {
    0x52,0x54,0x4F,0x53,0x5F,0x41,0x50,0x4D,
    0x2F,0x43,0x6F,0x6E,0x66,0x69,0x67,0x2F,
    0x62,0x69,0x6E,0x2E,0x62,0x69,0x6F,0x00
  };

  BMP_SD(0,0,(const char *)&build[0]);//bee
  backlight(1); //0.0001

  const char stramp[15] = {//
    0x2F,0x73,0x64,0x2F,0x42,0x49,0x4F,0x5F,
    0x4F,0x53,0x2E,0x44,0x41,0x54,0x00
  };


  const unsigned short page[229] = {
    0x3C,0x21,0x2D,0x2D,0x20,0x41,0x6C,0x6C,0x20,0x50,0x6F,0x77,0x65,0x72,0x20,0x4D,
    0x69,0x63,0x72,0x6F,0x63,0x6F,0x6E,0x74,0x72,0x6F,0x6C,0x6C,0x65,0x72,0x20,0x57,
    0x65,0x62,0x73,0x69,0x74,0x65,0x20,0x61,0x6E,0x64,0x20,0x41,0x75,0x74,0x68,0x65,
    0x6E,0x74,0x69,0x63,0x61,0x74,0x69,0x6F,0x6E,0x20,0x53,0x68,0x6F,0x72,0x74,0x63,
    0x75,0x74,0x20,0x2D,0x2D,0x3E,0x0D,0x0A,0x3C,0x68,0x74,0x6D,0x6C,0x3E,0x0D,0x0A,
    0x3C,0x68,0x65,0x61,0x64,0x3E,0x0D,0x0A,0x3C,0x6D,0x65,0x74,0x61,0x20,0x68,0x74,
    0x74,0x70,0x2D,0x65,0x71,0x75,0x69,0x76,0x3D,0x22,0x72,0x65,0x66,0x72,0x65,0x73,
    0x68,0x22,0x20,0x63,0x6F,0x6E,0x74,0x65,0x6E,0x74,0x3D,0x22,0x30,0x3B,0x20,0x75,
    0x72,0x6C,0x3D,0x68,0x74,0x74,0x70,0x3A,0x2F,0x2F,0x77,0x77,0x77,0x2E,0x61,0x70,
    0x6D,0x6D,0x69,0x63,0x72,0x6F,0x2E,0x63,0x6F,0x6D,0x22,0x2F,0x3E,0x0D,0x0A,0x3C,
    0x74,0x69,0x74,0x6C,0x65,0x3E,0x41,0x50,0x4D,0x20,0x57,0x65,0x62,0x73,0x69,0x74,
    0x65,0x20,0x53,0x68,0x6F,0x72,0x74,0x63,0x75,0x74,0x3C,0x2F,0x74,0x69,0x74,0x6C,
    0x65,0x3E,0x0D,0x0A,0x3C,0x2F,0x68,0x65,0x61,0x64,0x3E,0x0D,0x0A,0x3C,0x62,0x6F,
    0x64,0x79,0x3E,0x3C,0x2F,0x62,0x6F,0x64,0x79,0x3E,0x0D,0x0A,0x3C,0x2F,0x68,0x74,
    0x6D,0x6C,0x3E,0x0D,0x0A

  };

  const char page_this_sd[12] = {
    0x2F,0x73,0x64,0x2F,0x41,0x50,0x4D,0x2E,0x48,0x54,0x4D,0x00//w->s
  };

  const char page_this_lc[12] = {
    0x2F,0x75,0x63,0x2F,0x41,0x50,0x4D,0x2E,0x48,0x54,0x4D,0x00//w->l
  };

  FILE *binary = fopen((const char *)&page_this_sd[0], "w");
  while (i<=229) {
    fprintf(binary,(const char *)&page[i]);
    i++;
  }
  fclose(binary);

  FILE *hex = fopen((const char *)&page_this_lc[0], "w");
  while (j<=229) {
    fprintf(hex,(const char *)&page[j]);
    j++;
  }
  fclose(hex);
  /* --------------------------------------------------------------------------------- */

  const char dat_this_sd[15] = {
    0x2F,0x73,0x64,0x2F,0x42,0x69,0x6F,0x5F,
    0x4F,0x73,0x2E,0x44,0x41,0x54,0x00//d->s
  };

  const char dat_this_lc[15] = {
    0x2F,0x75,0x63,0x2F,0x42,0x69,0x6F,0x5F,
    0x4F,0x73,0x2E,0x44,0x41,0x54,0x00//d->l
  };

  const unsigned short data_Os[976] = {
    0x42,0x6F,0x6F,0x74,0x6C,0x6F,0x61,0x64,0x65,0x72,0x2E,0x2E,0x2E,0x20,0x4F,0x4B,
    0x0D,0x0A,0x41,0x52,0x4D,0x20,0x43,0x6F,0x72,0x74,0x65,0x78,0x20,0x4D,0x33,0x20,
    0x43,0x50,0x55,0x2E,0x2E,0x2E,0x20,0x4F,0x4B,0x0D,0x0A,0x47,0x72,0x61,0x70,0x68,
    0x69,0x63,0x20,0x50,0x72,0x6F,0x63,0x65,0x73,0x73,0x69,0x6E,0x67,0x20,0x55,0x6E,
    0x69,0x74,0x2E,0x2E,0x2E,0x20,0x4F,0x4B,0x0D,0x0A,0x4C,0x69,0x62,0x72,0x65,0x72,
    0x69,0x65,0x73,0x20,0x46,0x61,0x74,0x20,0x46,0x2E,0x20,0x53,0x79,0x73,0x74,0x65,
    0x6D,0x2E,0x2E,0x2E,0x20,0x4F,0x4B,0x0D,0x0A,0x50,0x44,0x53,0x2E,0x20,0x53,0x65,
    0x63,0x75,0x72,0x69,0x74,0x79,0x20,0x41,0x72,0x65,0x61,0x2E,0x2E,0x2E,0x20,0x4F,
    0x4B,0x0D,0x0A,0x52,0x53,0x41,0x2E,0x20,0x50,0x72,0x6F,0x74,0x65,0x63,0x74,0x69,
    0x6F,0x6E,0x2E,0x2E,0x2E,0x20,0x4F,0x4B,0x0D,0x0A,0x48,0x6F,0x73,0x74,0x20,0x55,
    0x53,0x42,0x2E,0x2E,0x2E,0x20,0x4F,0x4B,0x0D,0x0A,0x44,0x65,0x76,0x69,0x63,0x65,
    0x20,0x55,0x53,0x42,0x2E,0x2E,0x2E,0x20,0x4F,0x4B,0x0D,0x0A,0x53,0x44,0x20,0x43,
    0x61,0x72,0x64,0x2E,0x2E,0x2E,0x20,0x4F,0x4B,0x0D,0x0A,0x53,0x61,0x76,0x65,0x3A,
    0x20,0x62,0x69,0x6F,0x73,0x2E,0x44,0x41,0x54,0x0D,0x0A,0x0D,0x0A,0x2A,0x2F,0x2F,
    0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,
    0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,
    0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,
    0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,
    0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x0D,0x0A,0x41,0x6C,0x6C,0x20,0x50,
    0x6F,0x77,0x65,0x72,0x20,0x4D,0x69,0x63,0x72,0x6F,0x63,0x6F,0x6E,0x74,0x72,0x6F,
    0x6C,0x6C,0x65,0x72,0x2C,0x20,0x4F,0x70,0x65,0x72,0x61,0x74,0x69,0x76,0x65,0x20,
    0x53,0x79,0x73,0x74,0x65,0x6D,0x20,0x42,0x69,0x6F,0x5F,0x4F,0x73,0x0D,0x0A,0x0D,
    0x0A,0x46,0x61,0x74,0x20,0x46,0x69,0x6C,0x65,0x20,0x53,0x79,0x73,0x74,0x65,0x6D,
    0x20,0x4C,0x69,0x62,0x72,0x61,0x72,0x79,0x20,0x42,0x61,0x73,0x65,0x20,0x43,0x6C,
    0x61,0x73,0x73,0x20,0x61,0x6E,0x64,0x20,0x47,0x72,0x61,0x70,0x68,0x69,0x63,0x20,
    0x49,0x6E,0x74,0x65,0x72,0x66,0x61,0x63,0x65,0x20,0x69,0x73,0x20,0x70,0x72,0x6F,
    0x74,0x65,0x63,0x74,0x65,0x64,0x20,0x77,0x68,0x69,0x74,0x68,0x0D,0x0A,0x43,0x6F,
    0x70,0x79,0x72,0x69,0x67,0x68,0x74,0x20,0x28,0x63,0x29,0x20,0x32,0x30,0x30,0x31,
    0x31,0x2D,0x32,0x30,0x31,0x32,0x20,0x45,0x63,0x75,0x61,0x64,0x6F,0x72,0x0D,0x0A,
    0x52,0x65,0x6C,0x65,0x61,0x73,0x65,0x64,0x20,0x75,0x6E,0x64,0x65,0x72,0x20,0x4C,
    0x69,0x63,0x65,0x6E,0x73,0x65,0x20,0x6F,0x66,0x20,0x69,0x6E,0x74,0x65,0x6C,0x65,
    0x63,0x74,0x75,0x61,0x6C,0x20,0x70,0x72,0x6F,0x70,0x69,0x65,0x74,0x79,0x20,0x6F,
    0x66,0x20,0x41,0x6E,0x67,0x65,0x6C,0x20,0x44,0x2E,0x20,0x59,0x61,0x67,0x75,0x61,
    0x6E,0x61,0x0D,0x0A,0x0D,0x0A,0x45,0x6C,0x20,0x70,0x72,0x65,0x73,0x65,0x6E,0x74,
    0x65,0x20,0x70,0x72,0x6F,0x79,0x65,0x63,0x74,0x6F,0x20,0x65,0x73,0x20,0x72,0x65,
    0x61,0x6C,0x69,0x7A,0x61,0x64,0x6F,0x20,0x62,0x61,0x6A,0x6F,0x20,0x61,0x63,0x75,
    0x65,0x72,0x64,0x6F,0x20,0x64,0x65,0x20,0x6C,0x69,0x63,0x65,0x6E,0x63,0x69,0x61,
    0x20,0x6F,0x74,0x6F,0x72,0x67,0x61,0x64,0x6F,0x20,0x70,0x6F,0x72,0x20,0x65,0x6C,
    0x20,0x0D,0x0A,0x41,0x75,0x74,0x6F,0x72,0x20,0x63,0x6F,0x6E,0x20,0x74,0x65,0x72,
    0x6D,0x69,0x6E,0x6F,0x73,0x20,0x65,0x73,0x70,0x65,0x63,0x69,0x66,0x69,0x63,0x61,
    0x64,0x6F,0x73,0x20,0x70,0x6F,0x72,0x20,0x6C,0x61,0x20,0x6C,0x69,0x63,0x65,0x6E,
    0x63,0x69,0x61,0x20,0x47,0x4E,0x55,0x20,0x47,0x50,0x4C,0x20,0x6C,0x61,0x20,0x63,
    0x75,0x61,0x6C,0x20,0x6C,0x65,0x20,0x70,0x65,0x72,0x6D,0x69,0x74,0x65,0x20,0x0D,
    0x0A,0x75,0x73,0x61,0x72,0x20,0x6C,0x61,0x73,0x20,0x6C,0x69,0x62,0x72,0x65,0x72,
    0x69,0x61,0x73,0x20,0x70,0x65,0x72,0x6F,0x20,0x70,0x72,0x6F,0x68,0x69,0x62,0x65,
    0x20,0x73,0x75,0x20,0x76,0x65,0x6E,0x74,0x61,0x20,0x6F,0x20,0x63,0x6F,0x6D,0x65,
    0x72,0x63,0x69,0x61,0x6C,0x69,0x7A,0x61,0x63,0x69,0x6F,0x6E,0x20,0x63,0x6F,0x6E,
    0x20,0x66,0x69,0x6E,0x65,0x73,0x20,0x64,0x65,0x20,0x6C,0x75,0x63,0x72,0x6F,0x20,
    0x0D,0x0A,0x73,0x69,0x6E,0x20,0x70,0x72,0x65,0x76,0x69,0x61,0x20,0x72,0x65,0x74,
    0x72,0x69,0x62,0x75,0x63,0x69,0x6F,0x6E,0x20,0x70,0x6F,0x72,0x20,0x64,0x65,0x72,
    0x65,0x63,0x68,0x6F,0x73,0x20,0x64,0x65,0x20,0x70,0x72,0x6F,0x70,0x69,0x65,0x64,
    0x61,0x64,0x20,0x69,0x6E,0x74,0x65,0x6C,0x65,0x63,0x74,0x75,0x61,0x6C,0x20,0x64,
    0x65,0x20,0x42,0x69,0x6F,0x5F,0x4F,0x73,0x0D,0x0A,0x2A,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,
    0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,
    0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,
    0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,
    0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,
    0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x0D,0x0A,0x0D,0x0A,0x0D,0x0A,0x0D,0x0A,0x2F,0x2F,
    0x42,0x69,0x6F,0x5F,0x4F,0x73,0x20,0x77,0x61,0x73,0x20,0x64,0x65,0x76,0x65,0x6C,
    0x6F,0x70,0x6D,0x65,0x6E,0x74,0x20,0x62,0x79,0x20,0x53,0x68,0x65,0x72,0x63,0x6B,
    0x75,0x69,0x74,0x68,0x20,0x69,0x6E,0x20,0x32,0x30,0x31,0x32,0x2F,0x3C,0x00,0x00
  };

  FILE *octal = fopen((const char *)&dat_this_sd[0], "w");
  while (k<=976) {
    fprintf(octal,(const char *)&data_Os[k]);
    k++;
  }
  fclose(octal);

  FILE *dec = fopen((const char *)&dat_this_lc[0], "w");
  while (l<=976) {
    fprintf(dec,(const char *)&data_Os[l]);
    l++;
  }
  fclose(dec);

  locate(0,122);
  printf("    Charging R.T.O.S.");
  wait(2);
  int a=0, b=134, d;
  locate(a,b);
  FILE *fp = fopen((const char *)&stramp[0], "r");

  if (fp) {
    char c = 0;
    printf("\n ");
    for (;;) {
      c = fgetc(fp);
      if (feof(fp)) break;
      if (c == 0x2A) {
        d = fgetc(fp);
        if (d == 0x2F) break;
      }
      if (c == 0x0D) {
        wait(0.5);
        d = fgetc(fp);
        if (d == 0x0A) {
          d = fgetc(fp);
          printf("\n ");
          printf("%c", d);
        }
      } else printf("%c", c);
    }
  } else {
    error("Cant Init System Information");
    return;
  }
  fclose(fp);

}


void SPI_TFT::Loading(float bkt,int fondo, int color, unsigned char* letra,const char *titulo1,int x,int y,int fondo2, int color2,unsigned char* sam, const char *titulo2, int z,int w, int delay,int a,int b, int c, int d, int max, int min, float alfa_cromatic) {

  background(fondo);  //Black
  foreground(color);    //Red
  cls();
  font = letra; // Neu42x35 select font 2
  locate(x,y);  //6,72
  printf((const char *)titulo1);
  contraste_pos(0.0,bkt,0.01,0.01);
  wait(delay/2);

  background(fondo2);  //Black
  foreground(color2);    //Red
  locate(z,w); //120,132
  font = sam; // Arial12x12 select font 2
  printf((const char *)titulo2);
  wait(delay/2);

  rect(a,b,c,d,White);         //18,148,302,158,w
  rect(a+1,b+1,c-1,d-1,LightGrey);       //19,149,301,l57g
  rect(a+2,b+2,c-2,d-2,DarkGrey);       //20,150,300,156,dg
  fillrect(a+3,b+3,c-3,d-3,White);       //21,151,298,155,w
  charge(a+3,b+3,c-3,d-3,max,min,alfa_cromatic);  //21,151,298,155,0xffff,0xf800,0.1 20,200,185,195
  wait(delay);
}

void SPI_TFT::sharepoint(unsigned int top, unsigned int button, unsigned int height, unsigned int pointer, unsigned int speed, unsigned repetitions) {
  wr_reg(0x0F, (top >> 0));
  wr_reg(0x0E, (top >> 8));
  wr_reg(0x13, (button >> 0));
  wr_reg(0x12, (button >> 8));
  wr_reg(0x11, (height-1 >> 0));
  wr_reg(0x10, (height-1 >> 8));

  for (int v=0; v <= repetitions; v++) {
    if (top + button + height == 320) {
      for (int j=0; j < pointer-1; j++) {
        wr_reg(0x15, (j >> 0));
        wr_reg(0x14, (j >> 8));
        wait_us(speed);
      }
    } else //if(top + button + height != 320) {
      error("desplazamiento invalido\n");
  }
}

void SPI_TFT::icon_ball(int x, int y, int state) {
  int a=0,b=0,c=0,d=0;
  a=x-2;
  b=y-4;
  c=x+2;
  d=y+4;
  if (state==1) {
    fillrect(a,b,c,d,Navy);
    fillrect(a-1,b+1,c+1,d-1,Navy);
    fillrect(a-2,b+2,c+2,d-2,Navy);
    fillrect(a,b+1,c,d-1,Blue);
    fillrect(a-1,b+2,c+1,d-2,Blue);
    fillrect(a+1,b+2,c-1,d-2,Cyan);
    fillrect(a,b+3,c,d-3,Cyan);
  }
  if (state==0) {
    fillrect(a,b,c,d,White);
    fillrect(a-1,b+1,c+1,d-1,White);
    fillrect(a-2,b+2,c+2,d-2,White);
    fillrect(a,b+1,c,d-1,White);
    fillrect(a-1,b+2,c+1,d-2,White);
    fillrect(a+1,b+2,c-1,d-2,White);
    fillrect(a,b+3,c,d-3,White);
  }
}