Guant intel·ligent per ajudar a la rehabilitació i a l'entrenament

Dependencies:   BluetoothSoftSerial SoftSerial mbed

main.cpp

Committer:
RogerRF
Date:
2018-10-04
Revision:
0:7db3f15dddd3

File content as of revision 0:7db3f15dddd3:

#include "mbed.h"
#include "BluetoothSerial.h"

#define TEMPS_L 0.25
#define TEMPS_M 0.2
#define TEMPS_S 0.1
#define LOOP_L 40
#define LOOP_M 50
#define LOOP_S 100

const int Vmax = 3.3;  //3.3V que pot suportar el pin ADC

BluetoothSerial bt(D5, D4);   // TX, RX

AnalogIn sensor0(A0);  //dit petit
AnalogIn sensor1(A1);  //dit anular
AnalogIn sensor2(A2);  //dit mig
AnalogIn sensor3(A3);  //dit index
AnalogIn sensor4(A4);  //dit gros

DigitalOut rLed(LED1, 1);  //Vermell
DigitalOut gLed(LED2, 1);  //Verd
DigitalOut bLed(LED3, 1);  //Blau      R+G+B = White

float force0[LOOP_M], force1[LOOP_M], force2[LOOP_M], force3[LOOP_M], force4[LOOP_M];

/*
*  LEDS
*/
void Apagat() {
  rLed = 1;  
  gLed = 1;
  bLed = 1;  
}

void Blanc() {
  rLed = 0;  
  gLed = 0;
  bLed = 0;  
}

void Taronja() {
  rLed = 0;  
  gLed = 0;
  bLed = 1;  
}

void Vermell() {
  rLed = 0;  
  gLed = 1;
  bLed = 1;  
}

void Verd() {
  rLed = 1;  
  gLed = 0;
  bLed = 1;  
}

/*
*  Funcions que recopila la força de cada dit 
*/
float dit_gros() 
{
  float f;
  float Vfsr0 = Vmax * sensor4.read();
  
  if (Vfsr0 < 0.01) 
    f = 0;
  else if (Vfsr0 <= 1) {
    f = 101.01 * Vfsr0;
  } else {
    f = 36.508 * Vfsr0;
    f += 56.473 * Vfsr0 * Vfsr0; 
  }
  
  return f;
}

float dit_index()
{
  float Vfsr1 = Vmax * sensor3.read();
  float f;
  
  if (Vfsr1 < 0.01) 
    f = 0;
  else if (Vfsr1 <= 1) {
    f = 101.01 * Vfsr1;
  } else {
    f = 36.508 * Vfsr1;
    f += 56.473 * Vfsr1 * Vfsr1; 
  }
  
  return f;
}

float dit_mig() 
{
  float Vfsr2 = Vmax * sensor2.read();
  float f;
  
  if (Vfsr2 < 0.01) 
    f = 0;
  else if (Vfsr2 <= 1) {
    f = 101.01 * Vfsr2;
  }else {
    f = 36.508 * Vfsr2;
    f += 56.473 * Vfsr2 * Vfsr2; 
  }
  
  return f;
}

float dit_anular() 
{
  float Vfsr3 = Vmax * sensor1.read();
  float f;
  
  if (Vfsr3 < 0.01) 
    f = 0;
  else if (Vfsr3 <= 1) {
    f = 101.01 * Vfsr3;
  } else {
    f = 36.508 * Vfsr3;
    f += 56.473 * Vfsr3 * Vfsr3; 
  }
  
  return f;
}

float dit_petit()
{
  float Vfsr4 = Vmax * sensor0.read();
  float f;
  
  if (Vfsr4 < 0.01) 
    f = 0;
  else if (Vfsr4 <= 1) {
    f = 101.01 * Vfsr4;
  } else {
    f = 36.508 * Vfsr4;
    f += 56.473 * Vfsr4 * Vfsr4; 
  }
  
  return f;
}

/*
*  Llegir anterior: Llegeix i envia els resultats de l'exercici anterior al mobil
*    - Color Blanc
*/
void llegir_anterior() {
  int i;
  
  Blanc();
  
  bt.puts("\n-------------------------");
  bt.puts("EXERCICI ANTERIOR: \n");
  
  for(i=0; i<LOOP_M; i++) {
    bt.printf("\r\n  Dit gros: %.2f g", force4[i]);
    bt.printf("\r\n Dit index: %.2f g", force3[i]);
    bt.printf("\r\n  Dit mig: %.2f g", force2[i]);
    bt.printf("\r\n Dit anular: %.2f g", force1[i]);
    bt.printf("\r\n Dit petit: %.2f g", force0[i]);
    bt.puts("\n");    
  }
  
}

/*
*  Actiu: Sistema actiu, llegeix i envia les dades del sensor al mobil
*    - Led Verd
*  L: wait(0.25) x 40 = 10 segons    --> TEMPS_L i LOOP_L
*  M: wait(0.2) x 40 = 10 segons   --> TEMPS_M i LOOP_M
*  S: wait(0.1) x 100 = 10 segons   --> TEMPS_S i LOOP_S
*
*/
void actiu() {
  int i;  
  
  Verd();
  bt.puts("\n\n---------------------");
  
  for(i=0; i<LOOP_M; i++) 
  {    
    force4[i] = dit_gros();
    force3[i] = dit_index();
    force2[i] = dit_mig();
    force1[i] = dit_anular();
    force0[i] = dit_petit();
    
    bt.puts("\n");
    bt.printf("\r\n  Dit gros: %.2f g", force4[i]);
    bt.printf("\r\n Dit index: %.2f g", force3[i]);
    bt.printf("\r\n  Dit mig: %.2f g", force2[i]);
    bt.printf("\r\n Dit anular: %.2f g", force1[i]);
    bt.printf("\r\n Dit petit: %.2f g", force0[i]);
    bt.puts("\n");
    
    wait(TEMPS_M); 
  }
  bt.puts("\n\n---------------------");
}

/*
*  Preparat: Sistema preparat per passar actiu. El sistema ja esta connectat via Bluetooth. 
*      - Led Taronja
*/
void preparat() {
  for(int i=0; i<3; i++) {
    Taronja();
    wait(1);
    Apagat();
    wait(1);
  }
}


int main() {
  // Inicialitzacio variables
  int estat = 0;
  
  bt.puts("\r\n________________________________________________________");
  bt.puts("\r\nSignificat dels colors dels leds de la placa FRDM KL25Z:");
  bt.puts("\r\n- Color Vermell: Sistema inactiu");
  bt.puts("\r\n- Color Taronja: Sistema preparat i en espera");
  bt.puts("\r\n- Color Verd: Sistema actiu, es recopila les dades durant 10 segons");
  bt.puts("\r\n- Color Blanc: Forces de l'exercici anterior");
  bt.puts("\r\nEls exercicis s'han de realitzar en color verd.");
  bt.puts("\r\nSi es desconnecta el Bluetooth, apreta el reset de la placa.");
  
  while(1) { 
    //Sistema inactiu
    Vermell();
    wait(2);
    
    bt.puts("\n\r\n\r");
    bt.puts("- Prem '1' per activar el sistema: ");
    bt.puts("- Prem '2' per veure els resultats de l'exercici anterior: ");  
    bt.scanf("%d", &estat);
    wait(0.5);
    
    //Estat del sistema
    if(estat == 1) { 
      preparat(); 
      
      actiu();
    }
    else if(estat == 2) {
      llegir_anterior();
    }
    
    estat = 0;
    
  }//end while(1)
  
} //end