Pokretanje DC motora pomoću LPC1768 mikrokoupravljača i L293D drivera koji u sebi sadrži 2 H-mosta i predviđen je da može pokretati 2 DC motora istovremeno.

Dependencies:   mbed

https://os.mbed.com/media/uploads/lorel/shema_dcmotor.png

main.cpp

Committer:
lorel
Date:
18 months ago
Revision:
2:b6523fabf185
Parent:
0:6d5ca22748ab

File content as of revision 2:b6523fabf185:

#include "mbed.h"
#include "MotorDC.h"


MotorDC Motors(p22, p6, p7); //definiranje pinova PWM-a , smjer1,smjer2
AnalogIn pot(p15);
DigitalOut LED_1(LED1);  //Digitalni izlaz - LED1
InterruptIn button(p9); //interrupt , služi za promjenu smjera vrtnje - tipkalo
float Potenciometar;
int pin;       

void flip()
{
  pin = !pin;
  LED_1 = !LED_1;
}
int main() {
  button.rise(&flip); //na rastući brid , ako je vrjednost PIN-a 1 , smjer vrtnje je smjer1, inače smjer2 - vrijednost od potenciometra učitava se pozitivno ili negativno (0 - 1 ili od 0 - -1)
  while(1) {
    if (pin == 1){
    Potenciometar = pot.read();
    Motors.speed(-Potenciometar);
    }
        else {
    Potenciometar = pot.read();
    Motors.speed(Potenciometar);
    }
      }
}